Allmänna förutsättningar

Ni debiteras hel- och/eller halvdagstaxa för fotografering. Resekostnader tillkommer med faktisk kostnad eller, som minimum vid färd med egen bil, milersättning på 50 SEK per mil. För resor utanför Stockholms Stad debiteras ni 1500 kr/h för fotograf och assistent eller för resor inom norden till fast pris enligt specifikation under Tillval. För modeller eller andra på uppdrag av er köpta tilläggstjänster, anskaffning av rekvisita eller hyra av specialutrustning debiteras ni den faktiska kostnaden samt 1500 sek per h för de timmar som vi lagt ner på anskaffning om beställning görs utöver offererat. Användningsrättigheter enligt specifikation ovan. Ej utomhusreklam, stortavlor eller för försäljning till tredje part. Övriga villkor enligt Sveriges Fotografers Förbunds rekommenderade villkor för uppdragsfotografering 2018. 

Samtliga kostnader i denna offert är baserade på att projektet/uppdragsfotograferingen genomförs enligt definierad och godkänd tidsplan. I det fall projektet skjuts upp, avstannar eller förutsättningarna ändras efter projektstart eller slutlig brief förbehåller vi oss rätten att revidera givna kostnadsförslag alternativt fakturera upparbetade/ökade kostnader. Vid händelse av utebliven eller inställd fotografering debiteras ni 50 % av offertens totalbelopp på produktion om avbokning inte sker senast tio arbetsdagar före planerad fotografering. Efter avslutad bildbearbetning ingår en korrigeringsrunda per bild, därefter debiteras arvode löpande per timme enligt givet timpris. Ändring i slutligt godkänt original debiteras enligt ny offert. 

Vid godkänd offert/mottagen orderbekräftelse förskottsfakturerar vi er 50% av totalbeloppet. Betalningsvillkor 15 dagar från fakturadatum. Är ni sena med betalning tillämpar vi dröjsmålsränta enligt räntelagen plus 6%. I övrigt omfattas vårt samarbete av Sveriges Fotografers Förbunds ”Rekommenderade villkor för uppdragsfotografering 2018” som ni enkelt kan läsa på www.sfoto.se. 

För övriga frågor är ni alltid välkomna att höra av er till oss.


Svenska Fotografers Förbunds
rekommenderade villkor för uppdrag 2018

Nedanstående villkor gäller som tillägg till enskilda uppdragsavtal mellan fotograf och uppdragsgivare i förvärvsverksamhet

BOKNING Vid bokning ska uppdragsgivaren ange uppdragets omfattning, ändamålet med fotograferingen, sättet för och omfattningen av bildernas användning, tekniska krav och övriga anvisningar av vikt för uppdraget.

AVBESTÄLLNING Om ett uppdrag avbeställs ska uppdragsgivaren alltid ersätta fotografens kostnader för egna avbeställningar som har samband med den inställda fotograferingen. Uppdragsgivaren ska även ersätta fotografen för förberedelsetid och för avbokad tid som inte kan utnyttjas för annat uppdrag.

BILDURVAL Fotografen gör urvalet av de bilder som kan godkännas och därmed levereras.

REKLAMATION Uppdragsgivaren ska snarast granska levererade bilder. Önskas omfotografering ska detta meddelas omedelbart. Bilderna anses alltid godkända när produktionsprocessen för deras användning har satts igång.

ANVÄNDNINGSRÄTT Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som särskilt avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd från fotografen. Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande. Användningsrätten övergår till uppdragsgivaren/ slutanvändaren när full betalning kommit fotografen tillhanda. En upplåtelse av rättigheter omfattar inte rättigheter som ingår i gällande eller kommande avtalslicenser eller motsvarande licenser som tecknas av fotografens förvaltnings- eller intresseorganisation. Om uppdragsgivaren nedlägger sin verksamhet, inställer sina betalningar, blir föremål för ackord eller försätts i konkurs, återgår upplåtna rättigheter till fotografen utan ersättning. Exklusiv användning Exklusiv användningsrätt innebär att fotografen inte har rätt att upplåta bilden till annan bildanvändare under den tid som upplåtelsen gäller. Vid uppdragsfotografering är en upplåtelse icke-exklusiv om inte annat uttryckligen överenskommits. Fotografens egen användning Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i egen marknadsföring eller egna projekt såsom utställning eller bokproduktion om inte annat uttryckligen angivits för uppdraget.

BILDÅTERGIVNING Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan konstart får inte göras utan fotografens medgivande.

NAMNANGIVELSE Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges. Vid utebliven namnangivelse debiteras 100 % av grundarvodet eller adekvat arkivbildspris enligt SFF:s rekommendationer.

ÄGANDERÄTT TILL BILDER, RETURNERING Levererade bilder, liksom idé- och skissbilder, är fotografens egendom som efter avtalad användning ska returneras i oskadat skick.

ANSVAR FÖR TILLHANDAHÅLLET FÖREMÅL Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för fotografering är tillfredsställande försäkrat. Fotografen ansvarar inte för skador på eller förlust av sådant föremål.

PERSONBILD En personbild är ett fotografi där identifierbar person/ personer förekommer på bilden. Uppdragsgivaren ansvarar för att sådant tillstånd finns som enligt gällande lagstiftning kan krävas när personbild används, exempelvis i kommersiell reklam respektive på Internet.

PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR På angivna priser tillkommer moms med 25 % När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635). Uppdragsgivaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej liksom när fotografering beställs för annan slutkund.

OTILLÅTEN ANVÄNDNING M.M. Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller aktuellt arkivbildspris. På detta tillkommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp, dvs 100 % påslag.

ARKIV Fotografen förbinder sig att bevara digitala bildfiler/ originalbilder under en tid av fem år från tidpunkten för leverans. Skadad eller förkommen bild Om inget pris angetts debiteras skadad eller förkommen påsiktsbild med lägst 300 kr eller det högre belopp som framställning av likvärdig kopia kostar. Skadad eller förkommen unik bild debiteras med lägst 10 % av gällande prisbasbelopp eller det pris fotografen angett. Prisbasbeloppet 2013 är 44 500 kronor. Återfinns och returneras förkommen bild inom sex månader från tidpunkten för fotografens leverans av bilden återbetalas ersättningen efter 20 % avdrag för hanteringskostnader. Tvistelösning I den händelse att tvist uppstår i anledning av tillämpningen av Svenska Fotografers Förbunds rekommenderade villkor för uppdrag, som inte kan lösas genom överläggningar mellan parterna, ska tvisten prövas i enlighet med gällande lagstiftning och av allmän domstol.